X
Public Documents

ArcelorMittal - Letter Setswana

Lekwalo leno le itsise batsayakarolo ba ba amegang le ba ba kgatlhegang (I&APs) gore Thabazimbi Iron Ore Mine (Pty) Ltd (Moepo wa Manya a Tshipi wa Thabazimbi), setlamo sa ArcelorMittal South Africa ga jaana e mo tsamaisong ya go sekaseka Leano la y...

Lekwalo leno le itsise batsayakarolo ba ba amegang le ba ba kgatlhegang (I&APs) gore Thabazimbi Iron Ore Mine (Pty) Ltd (Moepo wa Manya a Tshipi wa Thabazimbi), setlamo sa ArcelorMittal South Africa ga jaana e mo tsamaisong ya go sekaseka Leano la yone la Loago le la Badiri [Social and Labour Plan (SLP)] jaaka e le patlafalo go ya ka Melawana ya Tlhabololo ya Metswedi ya Diminerale le Peteroleamo, ya 2004 (jaaka e mametleletswe).

KITSISO LE TALETSO YA GO AKGELA

 

Leave HR to the professionals and stay compliant. We'll sort out your Human Resources while you focus on the business of making money!